• Certificatul de Urbanism

 • certificat de urbanism

  Un Certificat de urbanism este actul de informare, emis de autoritatile publice locale sau judetene, dupa caz, prin care:
  - se fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
  - se stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza a fi indeplinite in functie de specificul amplasamentului;
  - se stabileste lista cuprinzand avizele / acordurile necesare in vederea autorizarii;
  - se aduce la cunostinta solicitantului obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia.

 • Certificatul de Urbanism se elibereaza in baza unei documentatii care cuprinde urmatoarele elemente:
  - cerere tip (formular - model F.1 „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”) in care vor fi specificate urmatoarele informatii:
  - elemente de identificare a solicitantului;
  - elemente de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism (localitate, numar cadastral si numar carte funciara, daca legea nu prevede altfel);
  - elemente care definesc scopul solicitarii;
  - planuri cadastrale sau topografice, dupa caz, astfel:

   a) pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara:
  • Plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10000; 1:5000; 1:2000; 1:1000 sau 1:500 dupa caz, eliberat la cere de catre OCPI (doua exemplare).
   b) pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara:
  • extras de carte funciara de informare, actualizat la zi;
  • extras de plan cadastral pe ortofotoplan (doua exemplare).
 • De retinut:
  - Nu trebuie sa faceti dovada dreptului de proprietate asupra imobilului pentru care solicitati un Certificat de Urbanism (Ordin 839/2009, art. 19, alin.2).
  - Nu trebuie sa elaborati documentatii tehnice prealabile, pentru definirea scopului solicitarii Certificatului de Urbanism. Conditionarea, de catre autoritatea emitenta, a emiterii Certificatului de Urbanism, de elaborarea unor astfel de documentatii, este interzisa in mod expres de catre lege (Ordin 839/2009, art. 19, alin.3).

  - Certificatul de Urbanism este un act de informare. Acesta nu tine loc de autorizatie de construire si nu confera dreptul de a efectua lucrari de construire / desfiintare.

 • Pentru mai multe detalii, oferta personalizata, pret servicii proiectare constructii si arhitectura, pret documentatii PUZ sau PUD, consultanta profesionala arhitecti cu experienta in elaborarea documentatiilor si urmarirea executiei proiectelor pe santier, completati formularul de contact sau sunati-ne direct la 0722 990 0710751 543 874 sau 0764 947 564.